हाईलाईट:
/ सरुवा तथा पदस्थापना

मिति २०८०/०१/२४ निर्णयानुसार कामकाजमा खटाईएका नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी, उपसचिवहरुको विवरण ।

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८० बैशाख २४ गते आइतबार २०:१३:२३ बजे

मिति २०८०/०१/२४ निर्णयानुसार कामकाजमा खटाईएका नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी, उपसचिवहरुको विवरण ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. मिति २०८०/०१/२४ निर्णयानुसार कामकाजमा खटाईएका नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी, उपसचिवहरुको विवरण । २०८० बैशाख २४ गते आइतबार

थप सरुवा तथा पदस्थापना