हाईलाईट:
/ सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण

स्वत: प्रकाशन (२०७८ माघ १ देखि २०७८ चैत्र मसान्त सम्म)

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७९ बैशाख १४ गते बुधबार १२:२५:२० बजे

स्वत: प्रकाशन (२०७८ माघ १ देखि २०७८ चैत्र मसान्त सम्म)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्वत: प्रकाशन (२०७८ माघ १ देखि २०७८ चैत्र मसान्त सम्म) २०७९ बैशाख १४ गते बुधबार

थप सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण