हाईलाईट:
/ सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण

२०८० साल माघ १ गते देखि २०८० साल चैत्र मसान्त सम्म

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१ बैशाख १२ गते बुधबार १०:४९:२६ बजे

 २०८० साल माघ १ गते देखि २०८० साल चैत्र मसान्त सम्म

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. २०८० साल माघ १ गते देखि २०८० साल चैत्र मसान्त सम्म २०८१ बैशाख १२ गते बुधबार

थप सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण