हाईलाईट:
/ सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण

स्वत: प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म)

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८० बैशाख १४ गते बिहीबार १३:३२:१० बजे

स्वत: प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्वत: प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म) २०८० बैशाख १४ गते बिहीबार

थप सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण