हाईलाईट:
/ सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण

स्वत प्रकाशन (२०७७ श्रावण १ देखि २०७७ असोज मसान्त सम्म)

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७७ कार्तिक १४ गते शुक्रबार १३:१८:४२ बजे

स्वत प्रकाशन (२०७७ श्रावण १ देखि २०७७ असोज मसान्त सम्म)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्वत प्रकाशन (२०७७ श्रावण १ देखि २०७७ असोज मसान्त सम्म) २०७७ कार्तिक १४ गते शुक्रबार

थप सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण