हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
३०१. २०७६/९/१ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइवे ४७-२०७६/७७
३०२. २०७६/९/१ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइवे ३-२०७६/७७
३०३. २०७६/९/१ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/स्यानिटरी उपसमुह ४-२०७६/७७
३०४. २०७६/९/१ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - २-२०७६/७७
३०५. २०७६/८/३० ०७६/७७ सहसचिव, रा.प.प्रथम नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन १-२०७६/७७
Showing 301 to 305 of 305 records | Takes 0.45 seconds to load