हाईलाईट:
/ कार्यविधि

निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ चैत्र १५ गते बुधबार १२:३१:१२ बजे

निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) २०७९ चैत्र १५ गते बुधबार

थप कार्यविधि