हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१६६६. राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तरराष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०७५ मनाउने बारे- स्थानीय तह (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका) सबै। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०४-३१
 
१६६७. कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-०४-३१
 
१६६८. राष्ट्रिय बालदिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०४-३१
 
१६६९. जातीय सिफारिश र जातीय प्रमाणपत्र सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०४-३०
 
१६७०. एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-०४-३०
 
१६७१. प्रदेश मन्त्रालय एवं प्रदेशस्तरका निकायहरुमा कर्माचारी कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धमा - मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय तथा प्रदेश स्तरका सबै मन्त्रालय । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-०४-३०
 
१६७२. प्रदेश मन्त्रालय एवं प्रदेशस्तरका निकायहरुमा कर्माचारी कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धमा - उल्लेखित मन्त्रालयहरु । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-०४-३०
 
१६७३. लेखा परीक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तह सबै। परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०४-३०
 
१६७४. स्वीकृत कानूनहरु पठाउने- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०४-३०
 
१६७५. उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री नगर प्रमुखज्यू (धुलिखेल/पाँचखाल/कमलामाई नगरपालिका)/श्री अध्यक्षज्यू (सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली/रोशी गाउँपालिका, काभ्रे)। परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७५-०४-२९
 
१६७६. बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खर्चको विवरण (Statement of Expenditure) पेश गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय /गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०४-२७
 
१६७७. सामाजिक परिचालिका सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (विगतमा महिला जागृति कार्यक्रम लागू भएका) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०४-२७
 
१६७८. मानव बेचविखन विरुद्धको दिवस सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०४-२७
 
१६७९. एक गाउँ एक पशु सेवा प्राविधिक सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-०४-२७
 
१६८०. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०४-२५
 
जम्मा १७२७ मध्ये १६६६ देखि १६८० सम्मका अभिलेखहरु