हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१५३१. जिल्ला भित्रका स्थानीयतहहरुमा आवश्यक समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा । (उल्लेखित सवै) परिपत्र/निर्देशन समायोजन महाशाखा २०७५-०९-०८
 
१५३२. औषधि खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०९-०६
 
१५३३. स्थानीय तहमा खटिएका कृषि तथा पशुपन्छी तर्फका कर्मचारीहरुको तलब भत्ता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०९-०६
 
१५३४. कर्मचारी विवरण पठाईदिने बारे (जि.स.स. सबै ) । परिपत्र/निर्देशन समायोजन महाशाखा २०७५-०९-०६
 
१५३५. अा‍.ब. २०७५/७६ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिकाे बैठकमा उपस्थति सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०९-०६
 
१५३६. आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (MDAC) मा उपस्थिति सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०९-०६
 
१५३७. लेखापरीक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे - श्री विभाग/अायाेग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु/ जि.स.स. (सबै) । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०९-०६
 
१५३८. प्रदेश सरकार मातहत गएका कार्यालयहरुको कोष सम्बन्धमा ।(उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०९-०५
 
१५३९. कार्यरत पद (तह) मा नै समायोजन पत्र दिने बारे (उल्लेखित सबै ) | परिपत्र/निर्देशन समायोजन महाशाखा २०७५-०९-०४
 
१५४०. काज फिर्ता गरी समायोजनको पत्र दिने सम्बन्धमा | (सबै स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन समायोजन महाशाखा २०७५-०९-०३
 
१५४१. "One Year Masters Scholarship with KDI in Korea, 2019" समबन्धमा | परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-०९-०१
 
१५४२. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०९-०१
 
१५४३. हेल्प डेस्क संचालन समबन्धमा (उल्लेखित सबै) | परिपत्र/निर्देशन समायोजन महाशाखा २०७५-०८-२९
 
१५४४. परिपत्र (उल्लेखित सबै ) । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०८-२८
 
१५४५. आयोजना कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धमा (तराई मधेश समृदी कार्यक्रम संचालन गर्ने स्थानीय तहहरु सबै ) । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०८-२७
 
जम्मा १७४४ मध्ये १५३१ देखि १५४५ सम्मका अभिलेखहरु