हाईलाईट:
/ मापदण्ड

मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ कार्तिक १२ गते सोमबार १४:५६:०० बजे

मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै । २०७५ कार्तिक १२ गते सोमबार

थप मापदण्ड