हाईलाईट:
/ कार्यविधि

औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ भाद्र २८ गते आइतबार १५:५३:४४ बजे

औद्योगिक ग्राम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ डाउनलोड गर्नको लागि तलको PDF Icon मा Click गर्नुहोस ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) २०७७ भाद्र २८ गते आइतबार
२. औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) २०७७ भाद्र २८ गते आइतबार

थप कार्यविधि