हाईलाईट:
/ Covid-19 सुचना

कोरोना भाईरस (COVID-19) महामारीको अबधिमा आश्रयस्थल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (स्थानीय तहहरु सबै)

सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७७ असार १४ गते आइतबार १२:४६:३२ बजे

कोरोना भाईरस (COVID-19)  महामारीको अबधिमा आश्रयस्थल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कोरोना भाईरस (COVID-19) महामारीको अबधिमा आश्रयस्थल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (स्थानीय तहहरु सबै) २०७७ असार १४ गते आइतबार

थप Covid-19 सुचना