हाईलाईट:
/ Covid-19 सुचना

विशेष व्यवस्था सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७७ जेठ ३० गते शुक्रबार १६:५५:३३ बजे

विशेष व्यवस्था सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. विशेष व्यवस्था सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) २०७७ जेठ ३० गते शुक्रबार

थप Covid-19 सुचना