हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ८३-२०७६/७७, निर्णय मिति:२०७६/१०/५ )

बढुवा शाखा २०७६ माघ १९ गते आइतबार

बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली २०७६ माघ १९ गते आइतबार

थप बढुवा सुचना