हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

सहसचिव, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्रांकित प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ( बढुवा सुचना नं. ४५-२०७६/७७, निर्णय मिति:२०७६/९/९ )

बढुवा शाखा २०७६ पौष २७ गते आइतबार

राजपत्रांकित प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. राजपत्रांकित प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम २०७६ पौष २७ गते आइतबार

थप बढुवा सुचना