हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

रा.प.प्रथम श्रेणी, नेपाल कृषि सेवा, राजपत्रांकित प्रथम बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम ( बढुवा सुचना नं. ५७ - २०७६/७७, निर्णय मिति:२०७६/९/८ )

बढुवा शाखा २०७६ पौष २७ गते आइतबार

राजपत्रांकित प्रथम बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. राजपत्रांकित प्रथम बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम २०७६ पौष २७ गते आइतबार

थप बढुवा सुचना