हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

रा.प.प्रथम श्रेणी, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, रा.प.प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ( बढुवा सुचना नं. ५२-२०७६/७७, निर्णय मिति:२०७६/९/३ )

बढुवा शाखा २०७६ पौष २७ गते आइतबार

रा.प.प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. रा.प.प्रथम कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम २०७६ पौष २७ गते आइतबार

थप बढुवा सुचना