हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम श्रेणी, नेपाल कृषि सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ४-२०७८/७९, निर्णय मिति:२०७८-८-२० )

बढुवा शाखा २०७८ मंसिर २६ गते आइतबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली २०७८ मंसिर २६ गते आइतबार

थप बढुवा सुचना