हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितिय श्रेणी, नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ६५२-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७८-८-२३ )

बढुवा शाखा २०७८ मंसिर २६ गते आइतबार

कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली २०७८ मंसिर २६ गते आइतबार

थप बढुवा सुचना