हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

सह-सचिब श्रेणी, नेपाल शिक्षा सेवा, बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली । ( बढुवा सुचना नं. ४८-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७८-६-१४ )

बढुवा शाखा २०७८ आश्विन २५ गते सोमबार

बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरुको कार्यक्षमताको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली । २०७८ आश्विन २५ गते सोमबार

थप बढुवा सुचना