हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उप सचिव (प्रा‍.), रा प द्वितीय श्रेणी श्रेणी, नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा, कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ८३-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७८-५-८ )

बढुवा शाखा २०७८ भाद्र ११ गते शुक्रबार

कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली २०७८ भाद्र ११ गते शुक्रबार

थप बढुवा सुचना