हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उप सचिव (प्रा‍.), रा प द्वितीय श्रेणी श्रेणी, नेपाल कृषि सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ३१-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७८-४-३२ )

बढुवा शाखा २०७८ भाद्र ११ गते शुक्रबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली २०७८ भाद्र ११ गते शुक्रबार

थप बढुवा सुचना