हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उप-सचिव (प्रा.) रा.प. द्धितीय श्रेणी, नेपाल इन्जनियरिङ सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. २४-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७८-४-२४ )

बढुवा शाखा २०७८ श्रावण २९ गते शुक्रबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरको योग्यताक्रम नामावली २०७८ श्रावण २९ गते शुक्रबार

थप बढुवा सुचना