हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उप-सचिव (प्रा.) (रा.प. द्धितीय) श्रेणी, नेपाल इन्जनियरिङ सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली । ( बढुवा सुचना नं. १७-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७८-४-१३ )

बढुवा शाखा २०७८ श्रावण १७ गते आइतबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली । २०७८ श्रावण १७ गते आइतबार

थप बढुवा सुचना