हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

सह-सचिव (प्रा.) रा.प. प्रथम श्रेणी, नेपाल इन्जनियरिङ सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ५-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७७-१२-२ )

बढुवा शाखा २०७७ चैत्र ३ गते मंगलबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरुको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेद्धवारहरुको योग्यताक्रम नामावली २०७७ चैत्र ३ गते मंगलबार

थप बढुवा सुचना