हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

प्रमुख महिला विकास अधिकृत (रा.प.द्धितिय) श्रेणी, नेपाल विविध सेवा, बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्य क्षमताका आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ९०-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७७-१२-२ )

बढुवा शाखा २०७७ चैत्र ३ गते मंगलबार

बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्य क्षमताका आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्य क्षमताका आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली २०७७ चैत्र ३ गते मंगलबार

थप बढुवा सुचना