हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

उप सचिव (लेखा), रा प द्वितीय श्रेणी श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्य क्षमताका आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ६९-२०७७/७८, निर्णय मिति:२०७७-११-२८ )

बढुवा शाखा २०७७ फाल्गुण २९ गते शनिबार

बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्य क्षमताका आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको कार्य क्षमताका आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम नामावली २०७७ फाल्गुण २९ गते शनिबार

थप बढुवा सुचना