हाईलाईट:
/ बढुवा सुचना

रा प द्वितीय श्रेणी, उप सचिव श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, कार्य क्षमताका आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. 68-2077/78, निर्णय मिति:२०७७-११-२७ )

बढुवा शाखा २०७७ फाल्गुण २८ गते शुक्रबार

कार्य क्षमताका आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्य क्षमताका आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली २०७७ फाल्गुण २८ गते शुक्रबार

थप बढुवा सुचना