हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
७६. २०७५।११।१९ को निर्णयानुसार समायोजन भएका श्रेणीविहिन वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह वन रक्षक पदको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२०
 
७७. २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय- इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२०
 
७८. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सातौं र आठौं तहको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-१९
 
७९. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत आठौं तहको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-१९
 
८०. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नवौ र दशौ तहको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-१९
 
८१. २०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय श्रेणी वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-१९
 
८२. २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा सिभिल र्इन्जि समूह हाईवे उपसमूहको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-१९
 
८३. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएको रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूहको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-१८
 
८४. कर्मचारी समायोजन गुनासो सम्बन्धी सूचना | समायोजन मन्त्रालय २०७५-१२-१८
 
८५. २०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह ईरिगेशन उपसमूहको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-१७
 
८६. २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम ईन्जि सेवा सिभिल समूह हाईवे उपसमूहको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-१७
 
८७. २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय - इन्जि - सिभिल - इरिगेशनको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-१७
 
८८. २०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी विविध सेवा सिनियर आ वा अपरेटरहरुको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-१७
 
८९. २०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा पुरातत्व समूह संग्रहालय उपसमूहको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-१७
 
९०. २०७५।१२।१२ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा पुरातत्व समूहको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-१७
 
जम्मा ३३३ मध्ये ७६ देखि ९० सम्मका अभिलेखहरु