हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
६१. २०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय इन्जि सेवा एग्री इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२५
 
६२. २०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय- इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२५
 
६३. २०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम - इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२५
 
६४. २०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम - इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - सब इन्जिनियर विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२५
 
६५. २०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम इन्जि सेवा एग्री इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२५
 
६६. २०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय कृषि सेवा भेटेरिनरी समूहको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२५
 
६७. २०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय कृषि सेवा मत्स्य समूहको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२५
 
६८. २०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय कृषि सेवा ला पो डे डे समूहको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२५
 
६९. २०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय इन्जि सेवा एग्री इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूहको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२५
 
७०. २०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय ईन्जि सेवा जियोलोजि समूह हाईड्रोजियोलजी उप समूहको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२५
 
७१. २०७५।१२।२० को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय कृषि सेवा एग्रो इको मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्सको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२५
 
७२. २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय- इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२०
 
७३. २०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम - इन्जि - सिभिल - स्यानिटरी - खा पा स टे को विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२०
 
७४. २०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी कृषि सेवाको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२०
 
७५. २०७५।१२।११ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय श्रेणी ईन्जि सेवा जियोलोजि समूह हाईड्रोजियोलजी उपसमूहको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१२-२०
 
जम्मा ३३३ मध्ये ६१ देखि ७५ सम्मका अभिलेखहरु