साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
३१. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ट्रेसर पदको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
३२. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह ड्राफ्टम्यान पदको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
३३. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह प्लम्वर पदको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
३४. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी इन्जि सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह सिनियर प्लम्बर पदको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
३५. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी ईन्जि सेवा मेकानिकल ईन्जि समूह जनरल मेकानिकल ईन्जि उपसमूहको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
३६. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी विविध सेवा महिला कार्यकर्ता पदको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
३७. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम श्रेणी शिक्षा सेवा छविकला उपसमूहको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
३८. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी ईन्जि सेवा सिभिल समूह हाईवे उपसमूह इन्जिनियरको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
३९. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी ईन्जि सेवा सिभिल समूह हाईवे उपसमूह ल्याब अफिसरको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
४०. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा अधिकृत प्रसारक पदको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
४१. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा अर्थशास्त्री पदको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
४२. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा कार्टोग्राफर पदको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
४३. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा टेक्सटाइल अधिकृत पदको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
४४. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा टेलिफोन अधिकृत पदको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
४५. २०७५।१२।१४ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय श्रेणी विविध सेवा प्रशिक्षण अधिकृत पदको विवरण समायोजन संगठन विकास महाशाखा २०७५-१२-२५
 
Showing 31 to 45 of 333 records