हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
३१६. नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह टाईपिष्ट पदका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१३
 
३१७. नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका लेखी अधिकृत कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१२
 
३१८. नेपाल बिबिध सेवाका रा.प. द्धितीय श्रेणी देखि रा.प. अन तृतीय श्रेणी सम्मका बिभिन्न पदहरुको बिवरण । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१२
 
३१९. नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा प अनं द्धितीय श्रेणीका खरिदार पदका कर्मचारीहरुो विवरण । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-११
 
३२०. नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा प अनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा कर्मचारीहरुको विवरण । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-११
 
३२१. नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. द्वितिय श्रेणीका सह लेखापाल कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-११
 
३२२. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ११ अाैँ तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । समायोजन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-११
 
३२३. नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहका बिभिन्न पदहरुको ज्येष्ठता विवरण । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-०९
 
३२४. नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प. द्वितिय श्रेणी उप-सचिव पदको विवरण । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-०९
 
३२५. नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह रा.प.तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-०८
 
३२६. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह जनरल उपसमूह रा.प. तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१०-०८
 
३२७. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरुको विवरण | समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-१०-०८
 
३२८. नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा.प. द्वितिय श्रेणी उप-सचिव पदको विवरण प्रकाशित गरिएको । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-०७
 
३२९. साविकमा सरकारी सेवा नियुक्त भई हाल कार्यरत रहेका तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाे नयाँ संगठन संरचनामा दरबन्दी कायम नभएका पदका कर्मचारीहरुका लागि - कर्मचारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना - ४ समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-०९-११
 
३३०. प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति/अायाेग/प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीहरुका लागि - कर्मचाारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना - २ समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-०९-११
 
जम्मा ३३३ मध्ये ३१६ देखि ३३० सम्मका अभिलेखहरु