हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
२८६. नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहायक तहमा नियुक्त भई सेवारत कर्मचारीहरूको निजामति कितावखानामा रहेको विवरण प्रकाशित गरिएको समायोजन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-२५
 
२८७. टाईपिष्ट पदका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२५
 
२८८. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी, मेडिकल रेकर्ड, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य शिक्षा, फार्मेसि अधिकृत ७/८ तहकाे ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएकाे वारे । । समायोजन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-२४
 
२८९. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (मा. मन्त्रीस्तरीय) को मिति २०७५।१०।२३ को निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उप-सचिवहरुको समायोजन गरिएको विवरण | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२४
 
२९०. नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क समूहका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण अद्यावधिक गरिएको समबन्धमा | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२४
 
२९१. नेपाल बिबिध सेवाका रा.प. द्धितीय श्रेणी देखि रा.प. अन तृतीय श्रेणी सम्मका बिभिन्न पदहरुको बिवरण अद्यावधिक गरिएको समबन्धमा | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२४
 
२९२. नेपाल बिबिध सेवा महिला बिकास तर्फ प्रमुख महिला बिकास अधिकृत र महिला बिकास अधिकृत कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२३
 
२९३. नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा प अनं द्धितीय श्रेणीका खरिदार पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठता सुचि कायम गरिएको बारे । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२३
 
२९४. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ९/१० अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । समायोजन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-२२
 
२९५. नेपाल स्वास्थ्य सेवा/मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी (मे॰ल्या॰टे॰) ब./मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट ७/८ तहका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२०
 
२९६. नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहका राजपत्रअनंकित पदहरुको जेष्ठता सुचि कायम गरिएको बारे । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१८
 
२९७. नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण कायम गरिएको बारे । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-१८
 
२९८. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । समायोजन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-१८
 
२९९. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत ७/८ अाैं तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । समायोजन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-१८
 
३००. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिंङ अधिकृत ७/८ तहकाे ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा । समायोजन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-१८
 
जम्मा ३३३ मध्ये २८६ देखि ३०० सम्मका अभिलेखहरु