हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
२७१. २०७५।११।०६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम प्रशासन सेवा सा प्र समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०६
 
२७२. २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०६
 
२७३. २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०६
 
२७४. २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय शिक्षा सेवा जनरल शिक्षा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०६
 
२७५. २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०६
 
२७६. २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवा लेखा समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०६
 
२७७. २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय प्रशासन सेवाको विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०६
 
२७८. नेपाल स्वास्थ्य सेवाको मेडिकल अधिकृत, आयुर्वेदिक चिकित्सक, डेन्टल सर्जन, वरिष्ठ एकीकृत चिकित्सा अधिकृत, होमियोप्याथी चिकित्सक ८ तहको ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएको बारे। समायोजन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-२९
 
२७९. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)को मिति २०७५/१०/२१ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा.प.प्रथम श्रेणी (११ तह समेत)का कर्मचारीहरुको नामावली विवरण । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२९
 
२८०. भारी सवारी चालक र हलुका सवारी चालक पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२७
 
२८१. श्रेणीबिहिन पदमा कार्यरत सवारी चालक बाहेक अन्य सबै कर्मचारीहरुको विवरण | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२७
 
२८२. नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.अनं तृतीय श्रेणी देखि पाँचौ श्रेणी सम्मका (मुखिया, बहिदार, हुलाकी, हल्कारा र अन्य श्रेणी आबद्ध ) कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२६
 
२८३. महिला बिकास तर्फ म बि नि र सहायक म बि  नि पदको कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता बिवरण अध्यावधिक गरिएको वारे । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२५
 
२८४. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी जनरल सब-इन्जिनियर पदका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण अध्यावधिक गरिएको वारे । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२५
 
२८५. नेपाल प्रशसन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा प अनं प्रथम श्रेणीका नायब सुब्वा पदका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण अध्यावधिक गरिएको वारे । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-१०-२५
 
जम्मा ३३३ मध्ये २७१ देखि २८५ सम्मका अभिलेखहरु