हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
२५६. मेडिकल अधिकृत ८ तहको बरिष्ठता सूची | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-११-०९
 
२५७. मेडिकल रेकर्डर अधिकृत ७-८ तह बरिष्ठता सूची | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-११-०९
 
२५८. मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट ७-८ तह बरिष्ठता सूची | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-११-०९
 
२५९. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत ७-८ तह बरिष्ठता सूची | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-११-०९
 
२६०. होमियोप्याथि चिकित्सक ८ तह बरिष्ठता सूची | समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-११-०९
 
२६१. नेपाल प्रशासन सेवा र बिबिध सेवाका राजपत्रअनकित तृतीय, चतुर्थ, पाचौ, सवारी चालक र श्रेणीबिहिन कर्मचारीहरुको अध्यावधिक विवरण । समायोजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५-११-०७
 
२६२. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन, सुपरभाइजर तथा सहायक ४/५/६ र ५/६/७ तहकाे ज्येष्ठताक्रम कायम गरिएको बारे । समायोजन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-११-०७
 
२६३. मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा जल तथा भूसंरक्षण समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०७
 
२६४. २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०७
 
२६५. मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा वोटानी समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०७
 
२६६. मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०७
 
२६७. मिति २०७५।११।०५ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प द्वितीय वन सेवा जनरल फरेष्टी समूहकाे विवरण सार्वजनिक गरिको सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०७
 
२६८. तलब भत्ता प्रयोजनको लागि कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) समायोजन मन्त्रालय २०७५-११-०७
 
२६९. २०७५।११।०६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम प्रशासन सेवा राजश्व समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०६
 
२७०. २०७५।११।०६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं द्वितीय प्रशासन सेवा सा प्र समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-११-०६
 
जम्मा ३३३ मध्ये २५६ देखि २७० सम्मका अभिलेखहरु