हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
७६. रिक्त दरवन्दी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०९-०६
 
७७. प्रतिवद्धता पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा (सूचकृत स्थानीय तह सबै) । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-०९-०६
 
७८. तराई -मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु- तराई -मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका २२ जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०९-०५
 
७९. सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (सुचिमा संलग्न स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-०९-०४
 
८०. रिक्त विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०९-०४
 
८१. आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०८०-०९-०३
 
८२. संभाव्य परियोजना प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धमा (सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु)। परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-०९-०३
 
८३. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-०२
 
८४. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०८-२९
 
८५. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०८-२८
 
८६. राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा सम्बन्धि प्रशिक्षणका लागि सहभागी अभिरुची फाराम भर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०८-२५
 
८७. जानकारी सम्बन्धमा । (सम्वत २०८० सालको भूकम्पबाट प्रभावित स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०८-२४
 
८८. रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) वा सो सरह कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा ।(पत्रमा उल्लेखित सबै निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०८-२२
 
८९. २० औ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०८-१२
 
९०. रा.प. अं.न. द्धितीय श्रेणी (खरिदार) वा सो सरह कर्मचारिको सरुवा तथा पदस्थापन सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०८-१२
 
जम्मा १७१२ मध्ये ७६ देखि ९० सम्मका अभिलेखहरु