हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
६१. नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमको लागि छनौट भएका स्थानीय तहहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-१०-०३
 
६२. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२९
 
६३. Australia Awards को Online Information session सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०९-२९
 
६४. आवश्यक विवरण उपलब्ध गराईदिनु हुन । (श्री नगरपालिका / गाँउपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२३
 
६५. जानकारी सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२३
 
६६. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री नगरपालिका / गाँउपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२३
 
६७. ९ औं राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२२
 
६८. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२२
 
६९. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह पत्रमा उल्लेखित) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-२०
 
७०. परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०९-१९
 
७१. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु पत्रमा उल्लेखित) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-१९
 
७२. आयोजना/ कार्यक्रम माग/ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०९-१७
 
७३. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (जि.स.स. ७७ वटै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास शाखा २०८०-०९-१७
 
७४. राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-०८
 
७५. कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०९-०६
 
जम्मा १७१२ मध्ये ६१ देखि ७५ सम्मका अभिलेखहरु