हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
४६. बार्षिक प्रतिवेदनका लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०८०-०३-२५
 
४७. अस्थायी दरबन्दी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०३-२४
 
४८. जानकारी सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह सबै), परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-२२
 
४९. निर्णयको प्रतिलिपि पठाईएको (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०३-२१
 
५०. जानकारी सम्बन्धमा । (काठमाण्डौँ ललितपुर र भक्तपर जिल्लाका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-२१
 
५१. आव्हान पत्र । (४० माईक्रोन भन्दा कम गुणस्तरका प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीको प्रयोगमा प्रतिवन्ध गर्ने सम्बन्धमा) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०८०-०३-२०
 
५२. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (प्रेस विज्ञप्ती) । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०३-१८
 
५३. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-१५
 
५४. बजेट विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-११
 
५५. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. द्धितिय श्रेणी) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०३-१०
 
५६. जानकारी सम्बन्धमा । ( जि.स.स. सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०८०-०३-०६
 
५७. स्वचालित अनलाइन सिटरोल सेवासम्बन्धी सूचना परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०३-०६
 
५८. स्थानीय तह र वडा समितिले तमसुक प्रमाणित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि पठाईएको । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०३-०५
 
५९. जानकारी सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-०४
 
६०. नियन्त्रण विन्दु स्थापना सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-०४
 
जम्मा १६०३ मध्ये ४६ देखि ६० सम्मका अभिलेखहरु