हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
३१. Mayors of Peace सम्बन्धमा । (महानगरपालिका / उपमहानगरपालिका / नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०८०-०४-१८
 
३२. परिपत्र सम्बन्धमा । (सङ्घीय मन्त्रालय, सबै । श्री आयोग / प्रतिष्ठान / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०४-१८
 
३३. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-१५
 
३४. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-१४
 
३५. परिपत्र सम्बन्धमा । (संङ्घीय मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय सबै) । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०४-११
 
३६. स्थानीय तहको बित्तीय स्थिति विश्लेषणका लागि विवरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै, जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-०४-०८
 
३७. रिक्त पदको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-०८
 
३८. समायोजन भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी समायोजन शाखा (क) २०८०-०४-०३
 
३९. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निकाय सबै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०८०-०४-०३
 
४०. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०४-०२
 
४१. स्थानीय आर्थिक विकास (LED) मूल्याङ्कन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-०४-०१
 
४२. सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।(जिल्ला समन्वय समिति सवै, श्री नगर/ गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-३१
 
४३. जानकारी सम्बन्धमा ।(स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-२८
 
४४. जानकारी सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु, सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-२८
 
४५. जानकारी एवंम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०३-२६
 
जम्मा १६०३ मध्ये ३१ देखि ४५ सम्मका अभिलेखहरु