हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१६५१. स्थानीय तहको न्यायिक समिति पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (महोत्तरी र सिन्धुली) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०५-१२
 
१६५२. उपस्थिति सम्बन्धमा- प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, कास्की, स्याङ्जा, तनहूँ र पर्वतका उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिका। परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७५-०५-१०
 
१६५३. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै/निजामती कितावखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७५-०५-१०
 
१६५४. उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू- काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगर/नगरपालिकाहरु सबै (१८)/काभ्रे जिल्लाका नगरपालिकाहरु सबै (६) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७५-०५-०६
 
१६५५. विवरण उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धमा - महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका/गाँउपालिका सबै । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०५-०४
 
१६५६. परिपत्र (उल्लेखित सबै )। परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०५-०३
 
१६५७. आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को वार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७७)/स्थानीय तह सबै (७५३) । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०५-०१
 
१६५८. राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तरराष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०७५ मनाउने बारे- स्थानीय तह (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका) सबै। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०४-३१
 
१६५९. कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-०४-३१
 
१६६०. राष्ट्रिय बालदिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०४-३१
 
१६६१. जातीय सिफारिश र जातीय प्रमाणपत्र सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०४-३०
 
१६६२. एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-०४-३०
 
१६६३. प्रदेश मन्त्रालय एवं प्रदेशस्तरका निकायहरुमा कर्माचारी कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धमा - मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय तथा प्रदेश स्तरका सबै मन्त्रालय । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-०४-३०
 
१६६४. प्रदेश मन्त्रालय एवं प्रदेशस्तरका निकायहरुमा कर्माचारी कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धमा - उल्लेखित मन्त्रालयहरु । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-०४-३०
 
१६६५. लेखा परीक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे- विभाग/आयोजना/कार्यक्रम/समितिहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/स्थानीय तह सबै। परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०४-३०
 
जम्मा १७१९ मध्ये १६५१ देखि १६६५ सम्मका अभिलेखहरु