हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१६३६. संविधान दिवसकाे कार्यक्रम सम्बन्धमा - श्री सबै जि.स.स.काे कार्यालय/ सबै स्थानीय तहहरु (महा /उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०५-२१
 
१६३७. शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड (स्रोत पुस्तिका) (सबै स्थानीयतहहरु) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०५-२०
 
१६३८. महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५२,५३,५४ र ५५ औं प्रतिवेदनको प्रतिक्रिया पठाइदिने बारे- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०५-२०
 
१६३९. Mobile App संचालन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७५-०५-१९
 
१६४०. अार्थिक दायित्वको विवरण पठाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग/ जि.स.स.को कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरुमा सबै परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०५-१९
 
१६४१. राष्टिय भवन निर्माण संहिता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - उल्लेखित उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०५-१९
 
१६४२. सरसफाई अभियान सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०५-१८
 
१६४३. आ. व. ७५/७६ को स्वीकृत बजेट सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०५-१८
 
१६४४. साना विकास परियाेजना माग गर्ने तथा सिफारिश गर्ने प्रकृयाका सम्बन्ध - सबै महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०५-१८
 
१६४५. निजामती सेवा दिवस, २०७५ को नारा तय भएको सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७५-०५-१७
 
१६४६. सहायक सामग्रीको भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धमा ।(स्थानीयतहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०५-१७
 
१६४७. संविधानको धारा ५३ बमोजिमको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा -उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०५-१७
 
१६४८. निजामती सेवा दिवस - २०७५ मनाउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७५-०५-१५
 
१६४९. सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै )। परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०५-१५
 
१६५०. विवरण उपलब्ध गराउने - (उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०५-१५
 
जम्मा १७२७ मध्ये १६३६ देखि १६५० सम्मका अभिलेखहरु