हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१५७६. परामर्श बैठक सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित जि.स.स. कार्यालयहरु/ महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाकाे कार्यालयहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०८-१२
 
१५७७. तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाहरु) सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-१२
 
१५७८. परिपत्र सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०८-१२
 
१५७९. सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानी तहहरु । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-१०
 
१५८०. समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानीय तहहरु । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-१०
 
१५८१. प्रश्नावली पठाएको सम्बन्धमा - उल्लेखित जिससहरु । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०८-०६
 
१५८२. निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०८-०६
 
१५८३. आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानुनको समय तालिका परिपालना सम्बन्धमा - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु/जिसस/स्थानीय तह सबै परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०८-०६
 
१५८४. उपस्थिति हुने बारे - श्री विभाग/ आयाेग/ समिति / प्रतिष्ठान/ कार्यक्रमहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०८-०६
 
१५८५. लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतनामुलक अभियान सम्बन्धमा - श्री सबै (स्थानीय तहहरु/जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०८-०४
 
१५८६. २७ अाैं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउने समबन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०८-०४
 
१५८७. आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रगति विवरण बारे (श्री स.मा.सा.प्र.म. शाखाहरु, आयोजना/कार्यक्रम सबै; स्थानीय पूर्वाधार विभाग; केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग; नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान; स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०८-०३
 
१५८८. सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-०३
 
१५८९. आर्थिक दायित्वको विवरण पठाउने बारे पुनः ताकेता गरिएको सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०८-०२
 
१५९०. आवश्यक सहयोग बारे । (श्री भुकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका महा/उप महा/नगरपालिकाहरु, गाउँपालिकाहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०७-२६
 
जम्मा १७४४ मध्ये १५७६ देखि १५९० सम्मका अभिलेखहरु