हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१५१६. अा‍.ब. २०७५/७६ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिकाे बैठकमा उपस्थति सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०९-०६
 
१५१७. आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (MDAC) मा उपस्थिति सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०९-०६
 
१५१८. लेखापरीक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे - श्री विभाग/अायाेग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु/ जि.स.स. (सबै) । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०९-०६
 
१५१९. प्रदेश सरकार मातहत गएका कार्यालयहरुको कोष सम्बन्धमा ।(उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०९-०५
 
१५२०. कार्यरत पद (तह) मा नै समायोजन पत्र दिने बारे (उल्लेखित सबै ) | परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-०९-०४
 
१५२१. काज फिर्ता गरी समायोजनको पत्र दिने सम्बन्धमा | (सबै स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-०९-०३
 
१५२२. "One Year Masters Scholarship with KDI in Korea, 2019" समबन्धमा | परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-०९-०१
 
१५२३. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०९-०१
 
१५२४. हेल्प डेस्क संचालन समबन्धमा (उल्लेखित सबै) | परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-०८-२९
 
१५२५. परिपत्र (उल्लेखित सबै ) । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०८-२८
 
१५२६. आयोजना कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धमा (तराई मधेश समृदी कार्यक्रम संचालन गर्ने स्थानीय तहहरु सबै ) । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०८-२७
 
१५२७. राष्ट्रिय वार्षिक समीक्षा गाेषठीमा सहभागिता गरार्इदिनुहुने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्याहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-२६
 
१५२८. जानकारी सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-२६
 
१५२९. अन्तराष्ट्रिय अाप्रवासन दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-२६
 
१५३०. कर्मचारी विवरण पठाईदिने बारे । (जि. स.स. सबै ) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-०८-२५
 
जम्मा १७२५ मध्ये १५१६ देखि १५३० सम्मका अभिलेखहरु