हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१५०१. बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-१०-०८
 
१५०२. अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-१०-०२
 
१५०३. चालु आ.व.को अर्धवार्षिक अवधिको प्रगति उपलब्ध गराईदिने - उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-१०-०१
 
१५०४. ORS मा क्रियाकलाप प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा (सच्यार्इएकाे) । (उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-०१
 
१५०५. सहभागिता सम्बन्धमा - (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०९-३०
 
१५०६. सच्याइएकाे - (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०९-३०
 
१५०७. खर्चकाे विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०९-३०
 
१५०८. सहभागिता सम्बन्धमा - (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०९-३०
 
१५०९. विवरण उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७५-०९-२९
 
१५१०. अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०९-२९
 
१५११. राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री जि.स.स. सबै / स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०९-२६
 
१५१२. भूमिहीनहरुकाे लगत तयार गर्ने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०९-२५
 
१५१३. सहजिकरण गरिदिने सम्बन्धमा -श्री जि‍.स.स सबै /श्री स्थानीय तहहरु सबै। परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०९-२४
 
१५१४. भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७५ मनाउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०९-२४
 
१५१५. अावश्यक समन्वय सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०९-२४
 
जम्मा १७४४ मध्ये १५०१ देखि १५१५ सम्मका अभिलेखहरु