साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-८
२. कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७६-११-८
३. बिवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७६-११-८
४. आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा । (काठमाण्डौ महानगरपालिकाको कार्यालय) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-८
५. राष्ट्रिय औधोगिक सर्भेक्षण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-८
६. आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-८
७. कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-८
८. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-७
९. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-७
१०. प्राविधिक २ (दुई) ग्रेडको कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लखित तह / निकाय सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७६-११-७
११. राष्ट्रिय तथ्यगत विवरणमा तथ्याङ्क प्रविष्ट (Data Entry) गर्ने सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै, स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-७
१२. आ.व. २०७६/७७ को आर्थिक सर्भेक्षणको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-११-६
१३. कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-६
१४. KOICA Awards Information Seminar सम्बन्धी सुचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-११-६
१५. नमूना यूवा संसदको अभ्यास सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-६
Showing 1 to 15 of 840 records