साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (कर्णाली प्रदेशका सबै) । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-८
 
२. एकिकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन समब्न्धमा ।(स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-८
 
३. प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-३-३१
 
४. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप, २०७८ कार्यान्वयनको लागि पठाइएको । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-३१
 
५. Government Enterprise Architecture कार्यान्वयन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-३-३०
 
६. वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोग सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-३-३०
 
७. बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ पठाईएको । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२८
 
८. स्थानीय तहको बजेट प्रविष्ट कार्यमा सहजीकरण गर्ने बारे । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२८
 
९. आ.ब. २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका) सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-२८
 
१०. खर्च नभएको रकम सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-३-२८
 
११. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-२५
 
१२. प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार तथा सहयोग सम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-३-२४
 
१३. मेडपा कार्यक्रमको सञ्चालन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२३
 
१४. परम्परागत बास्तुकलाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचार प्रसार सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-२२
 
१५. बजेट प्रविष्ट गर्न पुन: ताकेता बारे । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२१
 
Showing 1 to 15 of 1270 records