साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३०९
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनको लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सबै प्रदेश, स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन प्रशासन सुधार, जनशक्ति, योजना तथा विकास महाशाखा २०७७-८-११
 
२. सेवा निबृत सुबिधा भुक्तानी सम्बन्धमा । (कलैया उपमहानगरपालिका, बारा, बोधार्थ: नगरपालिका/गाउँपालिका सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-८-११
 
३. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-८-१०
 
४. बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण EMIS मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका र नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-८-९
 
५. गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको हवाई उद्धार सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-८-९
 
६. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-८-९
 
७. निजामती कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार अन्य निकाय २०७७-८-९
 
८. लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-८-९
 
९. लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै, जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-८-९
 
१०. Virtual Training मा सहभागी हुने सम्बन्धमा । (संलग्न सूची बमोजिमका गाँउपालिका / नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-८-८
 
११. आ.व ०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिनहुन । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-८-८
 
१२. विधुत्तीय सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS) र सार्वजनिक सम्पत्ती व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS) लागु गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-८-८
 
१३. आधारभुत अस्पताल निर्माण सम्बन्धमा । (संलग्न सूची अनुसारका ३९६ स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-८-७
 
१४. कार्यढांचा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-८-७
 
१५. सरुवा / काज / कामकाजका लागि Online System बाट निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-८-५
 
Showing 1 to 15 of 1233 records