साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. डोमेन नाम परिवर्तन सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति ७७ वटा सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७७-६-१३
 
२. Virtual Training मा सहभागी हुने सम्बन्धमा । (श्री संलग्न सूची बमोजिमका गाउँपालिका/नगरपालिका) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-६-१३
 
३. नयाँ Digital Certificate सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु ७५३ सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७७-६-११
 
४. रा.प.अन‌ं प्रथम र द्धितिय श्रेणी तथा चौथो र पाँचौ तहका कर्मचारीहरुको लागि सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार अन्य निकाय २०७७-६-८
 
५. Virtual Training मा सहभागी हुने सम्बन्धमा । (श्री संलग्न सूची बमोजिमका गाउँपालिका/नगरपालिका) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-६-७
 
६. नयाँ कर्मचारी (रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायक) ले तालिम लिन गुगल फाराम प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका र नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-६-६
 
७. साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको अवकाश भुक्तानी सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-६-६
 
८. बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण EMIS मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका र नगरपालिका, सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-६-६
 
९. आवधिक योजनाको विवरण सम्बन्धमा । (श्री महानगरपालिका सबै, श्री उपमहानगरपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-६-५
 
१०. उखु कृषक दर्ता गरी लगत प्रकाशन गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना । (पत्रमा उल्लेखित जिल्लाका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-६-४
 
११. वेबसाइटमा Digital Certificate राखिएको सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु ७५३ सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७७-६-४
 
१२. सरुवा, काज लगायतका कार्य नहुने सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-६-२
 
१३. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-६-२
 
१४. कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-६-२
 
१५. समृद्धि परियोजनाबाट दिक्षीत प्रशिक्षार्थीहरुको विवरण EMIS मा प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । (संलग्न सूची बमोजिमका नगरपालिका/गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-६-१
 
Showing 1 to 15 of 1150 records