साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. CMIS को विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-१-२८
 
२. कोरोना (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह ७५३ सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-१-२२
 
३. नेपाल सरकारको मिति २०७८/१/१९ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-१-२१
 
४. आवश्यक सहजीकरण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-१-१७
 
५. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-१-१६
 
६. वैदेशिक अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन तथा विदा सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय सबै, श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबै प्रदेश) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-१-१६
 
७. कोभिड-१९ सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/१/१३ को निर्णय । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७८-१-१५
 
८. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-१-१२
 
९. मेडपा कार्यक्रमको भौतिक तथा बित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह) मेडपा कार्यक्रम संञ्चालन भएका सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१-९
 
१०. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-१-९
 
११. बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण EMIS गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१-९
 
१२. नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-१-८
 
१३. अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-१-७
 
१४. स्थानीय तह बित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७८-१-५
 
१५. संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दशवर्षे रणनीतिक योजना । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा २०७८-१-३
 
Showing 1 to 15 of 1228 records