हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सार्वजनिक नीति निर्माण र सार्वजनिक नीति समिक्षाका मार्गदर्शनहरु सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै निकायहरु)

प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७९ चैत्र १ गते बुधबार १२:२०:४१ बजे

सार्वजनिक नीति निर्माण र सार्वजनिक नीति समिक्षाका मार्गदर्शनहरु सम्बन्धमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सार्वजनिक नीति निर्माण र सार्वजनिक नीति समिक्षाका मार्गदर्शनहरु सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै निकायहरु) २०७९ चैत्र १ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन