हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै निकायहरु)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९ फाल्गुण २८ गते आइतबार १७:१०:३१ बजे

परिपत्र सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै निकायहरु) २०७९ फाल्गुण २८ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन