हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

झो.पु. मागको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

अन्य निकाय २०७९ माघ १६ गते सोमबार १५:२१:१४ बजे

झो.पु. मागको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. झो.पु. मागको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ माघ १६ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन