/ परिपत्र/निर्देशन

बालमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षक प्रशिक्षको लागि अभिरुची फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ मंसिर २ गते शुक्रबार १३:१३:२८ बजे

बालमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षक प्रशिक्षको लागि अभिरुची फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । विवरण प्रविष्ट गर्नको लागि https://bit.ly/cflgtot मा Click गर्न हुन अनुरोध छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बालमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षक प्रशिक्षको लागि अभिरुची फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । २०७९ मंसिर २ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन