हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

लागत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

अन्य निकाय २०७९ भाद्र ३१ गते शुक्रबार १३:४९:०९ बजे

लागत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. लागत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ भाद्र ३१ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन